4dl_widok_gotowy_10
plan_osiedla_2

Nowa inwestycja spółki Pro‐Inwest.

Pro­jekt powsta­je na Złot­nie — pre­sti­żo­wej i cenio­nej czę­ści Łodzi — przy uli­cy Rąbień­skiej 62 zakła­da budo­wę 5 funk­cjo­nal­nych budyn­ków, w któ­rych znaj­du­je się oko­ło 90 loka­li miesz­kal­nych, poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie tere­nów o prze­wa­ża­ją­cej zabu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej.

Ofe­ru­je­my loka­le o pow. od 28m2 do 73m2 wraz z infra­struk­tu­rą tech­nicz­ną, gara­ża­mi, miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi, dro­ga­mi wewnętrz­ny­mi, oświe­tle­niem oraz pla­cem zabaw dla dzie­ci. Moż­li­we jest rów­nież łącze­nie miesz­kań dla uzy­ska­nia metra­żu od 80 do 130m2. Kom­pleks miesz­ka­nio­wy będzie ogro­dzo­ny, z dwo­ma nie­za­leż­ny­mi wjaz­da­mi oraz przy­sto­so­wa­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dzię­ki cze­mu osie­dle będzie sprzy­ja­ło kom­for­to­wi i bez­pie­czeń­stwu miesz­kań­ców.

Loka­li­za­cja Osie­dla Rąbień­ska wycho­dzi naprze­ciw zróż­ni­co­wa­nym potrze­bom przy­szłych miesz­kań­ców, łącząc zale­ty szyb­kie­go dojaz­du do cen­trum Łodzi oraz moż­li­wość spę­dza­nia cza­su w bli­sko­ści łódz­kich tere­nów par­ko­wych — Par­ku na Zdro­wiu, ZOO czy Ogro­du Bota­nicz­ne­go.

Główne zalety:

  • dosko­na­ła loka­li­za­cja – cenio­na część Łodzi, sąsiedz­two tere­nów zie­lo­nych i zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej
  • loka­le w atrak­cyj­nych metra­żach z moż­li­wo­ścią łącze­nia miesz­kań
  • gara­że w par­te­rze i miej­sca par­kin­go­we na tere­nie osie­dla
  • duże i prze­stron­ne bal­ko­ny
  • 2 nie­za­leż­ne wjaz­dy
  • teren zamknię­ty, ogro­dzo­ny, przy­go­to­wa­ny pod moni­to­ring
  • nowo­cze­sny plac zabaw z bez­piecz­ną nawierzch­nią
  • ogól­no­do­stęp­na wóz­kow­nia w każ­dym z budyn­ków