Pro­jek­tu­jąc inwe­sty­cję doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań by jej loka­li­za­cja — bli­skość natu­ry, nie była jej jedy­nym atu­tem. Archi­tek­tu­ra i sąsiedz­two licz­nych tere­nów zie­lo­nych spra­wia, że to ide­al­ne miej­sce zarów­no dla osób aktyw­nych – kocha­ją­cych ruch na świe­żym powie­trzu, jak i tych szu­ka­ją­cych uko­je­nia w kon­tak­cie z przy­ro­dą.

Wygo­dę przy­szłym miesz­kań­com zapew­nia tak­że prze­my­śla­ny układ inwe­sty­cji, dzię­ki któ­re­mu w każ­dej klat­ce znaj­du­je się mak­sy­mal­nie 8 loka­li miesz­kal­nych.

Struk­tu­ra pro­jek­tu, ustaw­ny roz­kład miesz­kań z dobrze doświe­tlo­ny­mi oraz prze­wie­trza­ny­mi pomiesz­cze­nia­mi i nowo­cze­śnie zapro­jek­to­wa­ne klat­ki scho­do­we to kil­ka czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o funk­cjo­nal­no­ści osie­dla.

Doda­jąc do tego duże i prze­stron­ne bal­ko­ny oraz kolo­ro­wy i nowo­cze­sny plac zabaw dla naj­młod­szych z bez­piecz­na nawierzch­nią osią­gnę­li­śmy mak­sy­mal­ny poziom kom­for­tu.

Jakość to dla nas prio­ry­tet. Doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań by zapew­nić miesz­kań­com kom­fort użyt­ko­wa­nia zarów­no miesz­kań jak i czę­ści wspól­nych. Wyma­ga­ło to wyko­rzy­sta­nia nie­za­wod­nych i wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­re posłu­żą dłu­gie lata. Nie­od­łącz­nym ele­men­tem jako­ści jest rów­nież stan­dard wykoń­cze­nia miesz­kań oraz zapro­jek­to­wa­ny z dba­ło­ścią o naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły układ pomiesz­czeń.

Jakość w połą­cze­niu z loka­li­za­cją osie­dla decy­du­je o utrzy­my­wa­niu się war­to­ści miesz­kań na nie­zmie­nio­nym pozio­mie przez następ­ne lata sta­no­wiąc tym samym bar­dzo bez­piecz­ną inwe­sty­cję.