Kameralnie i wygodnie

Projektując in­we­sty­cję do­ło­ży­li­śmy wszel­ki­ch sta­rań by jej lo­ka­li­za­cja – bli­sko­ść na­tu­ry, nie by­ła jej je­dy­nym atu­tem. Architektura i są­siedz­two licz­ny­ch te­re­nów zie­lo­ny­ch spra­wia, że to ide­al­ne miej­sce za­rów­no dla osób ak­tyw­ny­ch – ko­cha­ją­cy­ch ru­ch na świe­żym po­wie­trzu, jak i ty­ch szu­ka­ją­cy­ch uko­je­nia w kon­tak­cie z przy­ro­dą.

Wygodę przy­szłym miesz­kań­com za­pew­nia tak­że prze­my­śla­ny układ in­we­sty­cji, dzię­ki któ­re­mu w każ­dej klat­ce znaj­du­je się mak­sy­mal­nie 8 lo­ka­li miesz­kal­ny­ch.

Funkcjonalnie i komfortowo

Struktura pro­jek­tu, ustaw­ny roz­kład miesz­kań z do­brze do­świe­tlo­ny­mi oraz prze­wie­trza­ny­mi po­miesz­cze­nia­mi i no­wo­cze­śnie za­pro­jek­to­wa­ne klat­ki scho­do­we to kil­ka czyn­ni­ków de­cy­du­ją­cy­ch o funk­cjo­nal­no­ści osie­dla.

Dodając do te­go du­że i prze­stron­ne bal­ko­ny oraz ko­lo­ro­wy i no­wo­cze­sny plac za­baw dla naj­młod­szy­ch z bez­piecz­na na­wierzch­nią osią­gnę­li­śmy mak­sy­mal­ny po­ziom kom­for­tu.

Jakość na lata

Jakość to dla nas prio­ry­tet. Dołożyliśmy wszel­ki­ch sta­rań by za­pew­nić miesz­kań­com kom­fort użyt­ko­wa­nia za­rów­no miesz­kań jak i czę­ści wspól­ny­ch. Wymagało to wy­ko­rzy­sta­nia nie­za­wod­ny­ch i wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów, któ­re po­słu­żą dłu­gie la­ta. Nieodłącznym ele­men­tem ja­ko­ści je­st rów­nież stan­dard wy­koń­cze­nia miesz­kań oraz za­pro­jek­to­wa­ny z dba­ło­ścią o naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły układ po­miesz­czeń.

Jakość w po­łą­cze­niu z lo­ka­li­za­cją osie­dla de­cy­du­je o utrzy­my­wa­niu się war­to­ści miesz­kań na nie­zmie­nio­nym po­zio­mie przez na­stęp­ne la­ta sta­no­wiąc tym sa­mym bar­dzo bez­piecz­ną in­we­sty­cję.

Rozpoczęła się sprzedaż II etapu

dowiedz się więcej

Powered by WordPress Popup